SZTE-FOK_kutatas_3

Kutatási és Tudományos Diákköri témákA Fogorvostudományi Kar kutatási programjainak célja elősegíteni a fogorvostudomány területén az alapkutatásokat, új gyógyító eljárások kidolgozását és bevezetését a gyakorló fogászat klasszikus és új területein.Kutatási témák: 


FOGPÓTLÁSTANI TANSZÉK

 

Prof. Dr. Radnai Márta egyetemi tanár

 1. Állkapocsízületi diszfunkcióra utaló jelek fogorvostanhallgatók körében

Signs indicative of temporomandibular joint disorder among dental students


 1. Preparálási határok összehasonlítása

Comparison of finish lines in tooth preparation

 1. Állkapocsízületi diszfunkció gyakorisága Parkinson kórban szenvedő betegek esetében

Frequency of temporomandibular disorder in patients with Parkinsons's disease

 1. Sínezés kérdése fogpótlások készítésekor

Splinting teeth in prosthetic restorations

 1. Minimál invazív technika a fogpótlástanban

Minimal invasive methods in prosthodontics

 

Dr. Pelsőczi-Kovács István egyetemi docens

 1. Fogászati rögzítőcementek fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata

Evaluation of physico-chemical characteristics of dental luting agents

 1. Teleszkóp elhorgonyzású kivehető pótlás modell-rendszerének mechanikai vizsgálata

Mechanical model analysis of telescopic retained removable partial dentures

 1. Rágóerő és rágás hatékonyságának vizsgálata ép, hiányos, és pótolt fogazattal randelkező páciensek esetében

Evaluation of bite force and chewing efficiency in patinets with intact, missing and restored dentition

 

 

FOGSZABÁLYOZÁSI ÉS GYERMEKFOGÁSZATI TANSZÉK

 

Prof. Dr. Madléna Melinda egyetemi tanár

 • 1. A remineralizáció jelentősége és lehetőségei a mindennapi fogászati gyakorlatban (irodalmi összefoglalás)

Importance and possibilities of remineralizaion in the every-day dental practice (review of literature)

 

Erdősné Dr. Kenyeres Krisztina tanársegéd

 • 2. Félelem és szorongás kezelése a gyermekfogászati ellátásban.

Fear and anxiety management in pediatric dentistry.

 

Dr. Sági István tanársegéd

 • 3. Palatinálisan impactált szemfogak etiológiája, diagnózisa, sorbaállításának biomechanikája

 

Dr. Kárpáti Krisztina tanársegéd

 • 4. Az önligírozóbrackett rendszerek áttekintése.

Overview of the selfligating brace systems.

 

Dr. Khandan Dezfully Alireza tanársegéd

 • 5. A Molar-Incisivus Hypomineralisatios szindróma előfordulása, diagnózisa és kezelési lehetőségei; irodalmi áttekintés

Aetiology, diagnosis and treatment possibilities of Molar-Incisor Hypomineralization syndrome; literature review

 • 6. A fogak kemény szövetei elszíneződésének etiológiája és kezelése a tej- és a maradó fogazatban; irodalmi összefoglalás

Etiology and treatment of dental hard tissue discoloration in primary and permanent dentition; literature review

 

 

KONZERVÁLÓ ÉS ESZTÉTIKAI FOGÁSZATI TANSZÉK

 

Dr. Fráter Márk adjunktus

 1. Posterior fogak biomechanikai megerősítése polietilén rostokkal.

Reinforcing posterior teeth with polyetylene fibers.

 1. Üvegszállal megerősített üvegionomer cement (GIC) vizsgálata.

Features of fiber-reinforced glass-ionomer cement.

 1. A külső gyökérrezorbciók diagnosztikája és terápiája – irodalmi áttekintés.

Diagnois and treatment of external root resorbtions – literature review.

 

Dr. Antal Márk adjunktus

 1. Az endodoncia sebészet sikeressége (retrospektív vizsgálat).

Succes rate of endodontic surgery (retrospective study).

 1. Különböző implantációs lenyomatvételi technikák összehasonlítása.

Comparison of different impression techniques in implant prosthetics.

 

Dr. Battancs Emese tanársegéd

 1. MTA cement anyagtana, klinikai jelentősége.

The material science of MTA and its clinical relevance.

 1. Revizió sikerességét befolyásoló tényezők.

Factors influencing the success of reendo treatment.

 1. Bulk-fill kompozitok vizsgálata II. osztályú kavitások esetén.

Evaluating bul fill composites in class II. cavities.


Dr. Mihók Róbert tanársegéd

 1. Gyökérkezelések sikerességének utánkövetéses vizsgálata és elemzése.

Evaluation of the success of root canal treatments.

 

Dr. Nagy Eszter tanársegéd

 1. Gyökércsatorna rendszerek és endo-parodontális léziók összefüggései.

Relations between endo-periodontal lesions and root canal configurations.

 

Dr. Szabó Balázs tanársegéd

 1. Az endodonciai eszközök törése és azok eltávolítási lehetőségei – irodalmi áttekintés

Fracture of endodontic files and techniques for their removal – literature review

 

Dr. T. Szabó Veronika tanársegéd

 1. Hagyományos és modern trepanációs nyílás kialakítása – irodalmi áttekintés.

Traditional and modern endodontic access preparation (literature review).

 1. Transzportáció okozta munkahossz rövidülés vizsgálata kihúzott fogakon.

Examining the loosing of working length due to transportation on extracted teeth.

 

Dr. Vereb István tanársegéd

 1. Gyökércsatornát mechanikailag megmunkáló rendszerek effektivitásának összehasonlítása.

 

Dr. Barna Balázs Károly

 1. A gingivális ládaemelés hatása a biológiai szálességre és a restauratív kezelés sikerességére.

The effect of gingival margin relocation on the biological width and on the success of the related restorative treatment.

 

 

ORÁLBIOLÓGIAI ÉS KÍSÉRLETES FOGORVOSTUDOMÁNYI TANSZÉK

 

Prof. Dr. Minárovits János egyetemi tanár

 1. Az Epstein-Barr vírus szerepe szájüregi daganatok kialakulásában.

The role of Epstein-Barr virus in the pathogenesis of oral neoplasms.

 1. MikroRNS molekulák szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában

The role of microRNAs in the pathogenesis of oral neoplasms

 

Prof. Dr. Kovács Kornél egyetemi tanár

 1. A szájüregi mikroba közösségek és periodontitis/periimplantitis kapcsolata.

Links between oral microbial communities and periodontitis/periimplantitis.

 1. A dohányzás és szájüregi mikrobák.

Smoking and oral microbes.

 1. Szájüregi probiotikumok.

Searching for oral probiotics.

 

Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina egyetemi docens

 1. Extracelluláris vezikulák szerepe a szájüregben.

Role of extrecellular vesicles in oral cavity.

 

Dr. Ungvári Krisztina adjunktus

 1. Mindennapi élelmiszerek és káros szenvedélyeink hatása a szájüregi sejtekre.

Effect of everyday foods and harmful passions on oral cells.

 

Dr. Pankotai Tibor adjunktus

 1. A szájüregi és fej-nyaki tumorokban bekövetkező sejtválaszok molekuláris vizsgálata

Molecular characterization of cellular responses in oral cavity and head-neck tumors.

 1. Szájüregi és fej-nyaki daganatok RNS és miRNS alapú profilozása

RNA- and miRNA-based profiling of oral cavity and head-neck tumors.

 1. Mutagének hatásának vizsgálata a szájüregben

Investigation the effect of mutagens in the oral cavity.

 

 

PARODONTOLÓGIAI TANSZÉK

 

Dr. Stájer Anette adjunktus

 1. Periimplantáris gyulladások

Peri-implant lesions

 

Dr. Cseke Ágnes tanársegéd

 1. A kálcium csatornablokkolók és a gingiva hiperplázia közötti összefüggés a Szegedi Tudományegyetem Parodontológiai Tanszékén

Relation between calcium channel blockers and gingivalhyperplasia among the patients in Department of Periodontology, University of Szeged

 

Dr. Kajári Szilvia tanársegéd

 1. A különböző instruálási és motiválási módszerek hatékonyságának összehasonlítása a fogágybetegek szájhigiénéjének javításában.

Comparison of different methods to instruct and motivate to improve the oral hygiene of patients with periodontitis.

 

Dr. Párkányi László tanársegéd

 1. „Gold standard” az állcsont gerinc augmentációban. Csontpótlási technikák irodalmi összehasonlíátsa
 2. P.E.T. A részleges fogeltávolítás technikájának irodalmi áttekintése
 3. Mucosa implantátumok körül. A vastagság és a keratinizáció szükségességének irodalmi vizsgálata.

 

Dr. Szabó Balázs tanársegéd

 1. Parodontális gyógyulás és periapikális sebészet kapcsolata-Irodalmi áttekintés

The connection of periapical surgery and periodontal healing- Review of the literature

Dr. Tián Tamás tanársegéd

 1. The connection between Periodontitis and COPD

A fogágybetegség és a COPD kapcsolata

 

 

SZÁJSEBÉSZETI TANSZÉK

 

Prof. Dr. Nagy Katalin egyetemi tanár

 1. Sugárkezelésben részesülő fej-nyak daganatos betegek fogazati állapota

Dental status of patients with head and neck cancer under irradiation

 1. Felmérés magyarországi fogorvostan-hallgatók dohányzási szokásairól

Tobacco consumption in Hungarian University students

 

Prof. Dr. Sonkodi István egyetemi tanár, Dr. Decsi Gábor tanársegéd

 1. Epidemiológiai vizsgálat az orális medicina osztály beteganyagában az 1972-1992 év között

 

Dr. Berkovits Csaba adjunktus

 1. Dento-alveoláris sebészetben leggyakoribb ciszták és szövettana

The most common cysts and their histology in dento-alveolar surgery

 1. Rizikópáciensek ellátása az ambuláns szájsebészetben

Dento-alveolar treatment of high rist patients

 

Dr. Gyergyói László tanársegéd

 1. Retineált fogak előfordulási gyakorisága és eltávolításuk kérdése

The incidence of tooth retainment and the removal of retained teeth

 1. Arcüregemelés

Sinus lift

 

Dr. Aghasizadeh Sherbaf Reza tanársegéd

 1. A dento-alveoláris sebészetben használt műszerek bemutatása és történeti fejlődése

Instruments of dento-alveolar surgery and their historical development

 1. A gyökércsúcs-rezekció jelentősége napjainkban

The significance of apicectomy nowadays

 1. Lebeny-és varrattechnikák a szájsebészetben

Flap and suture methods in dento-alveolar surgery

 

Dr. Parczen Domokos tanársegéd

 1. Alveolus prezervációs technikák

Alveolar ridge preservation techniques

 1. A krónikus ostemyelitis etióligiája, tünettena, előfordulása és terápiája

Etiopathology of chronic osteomyolitis, incidence, symptoms and its thereapy

 

 

Dr. Decsi Gábor tanársegéd

 1. A lichen oris etiopatogenezisének vizsgálata

Examination of the etiopathogenesis of lichen oris

 1. A szájnyálkahártya különböző etiológiájú ulceratív elváltozásainak felületét kolonizáló mikrobióta vizsgálata.

Microbiological Examination Of Ulcerated Lesions Of Oral Mucosa Caused By Several Etiological Factors.

 

Dr. Kaposvári George tanársegéd

 1. Distrakciós osteogenesis a dento-alveoláris sebészetben

Osteogenetic distraction in dento-alveolar surgery

 1. Autológ csontpótlási lehetőségek a dento-alveoláris sebészetben

Autologeus bone grafting methods in dento-alveolar surgery

 

Dr. Buzás Kristóf tanársegéd

 1. A fej-nyak daganatos páciensek rehabilitációjának gyakorlati aspektusai

The clinical aspects of the rehabilitation of the head and neck cancer patients

 1. Traumás frontfogsérülések etiológiája és kezelése
The etiology and treatment of the traumatic dental injuries of the frontal teeth


  Kooperációk: 


  Szegedi Tudományegyetem


  Általános Orvostudományi Kar: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Sebészeti Műtéttani Intézet, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Élettani Intézet

  Természettudományi és Informatikai Kar: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Növénybiológiai Tanszék

  Mérnöki Kar: Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet  Semmelweis Egyetem


  Fogorvostudományi Kar: Orálbiológiai Tanszék


  Nemzetközi kapcsolatok:

   

  • Universität Tübingen (Németország)
  • Turkui Egyetem, Fogorvosi Kar (Finnország)
  • Glasgow Dental School (UK)
  • UFR Odontologie (Faculty of Dentistry), University of Montpellier I., Montpellier (Franciaország)
  • Eastman Dental Institute, University of London (Anglia)
  • UCLA (University of California, Los Angeles) (USA)
  • University of Iowa (USA)
  • University of California, San Francisco (UCSF), San Francisco (USA)
  • National Cancer Institute-Frederick (USA)
  • Medical University of Vienna, Vienna (Ausztria)
  • Department of Nanophysiscs, Italian Institute of Technology, Genova (Olaszország)
    


  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *