Szegedért Alapítvány Fődíj (Fotó: Gémes Sándor - SZEGEDma)

Kondorosi Éva biokémikus kapja a Szegedért Alapítvány fődíját

Kondorosi Éva nö­vé­nyi mo­le­ku­lá­ris bio­ló­gi­á­val fog­lal­ko­zó Széchenyi-díjas bio­ké­mi­kus, aka­dé­mi­kus kap­ja idén a Szegedért Alapítvány fő­dí­ját, a vá­rost rom­ba dön­tő 1879-es ár­víz év­for­du­ló­ján ren­de­zett szom­ba­ti gá­la­mű­so­ron.

Az ala­pít­vány tár­sa­dal­mi-ál­lam­pol­gá­ri ku­ra­tó­ri­u­ma a Debreczeni Pálról el­ne­ve­zett el­is­me­ré­sét Tajti Gabriellának, a Szegedi Tudományegyetem kul­tu­rá­lis iro­dá­ja ve­ze­tő­jé­nek ítél­te oda. A tu­do­má­nyos ku­ra­tó­ri­um Szőkefalvi-Nagy Béla-díját Balázs Mihály iro­da­lom­tör­té­nész, a mű­vé­sze­ti ku­ra­tó­ri­um Gregor József-díját pe­dig Dusha Béla fo­tó­mű­vész ve­he­ti át a gá­la­mű­so­ron.

A fő­dí­jas Kondorosi Éva Lapis András szob­rász­mű­vész Szeged Múzsája cí­mű kis­plasz­ti­ká­ját kap­ja, a kar­csú, ka­la­pos nő­alak­kal 2006 óta a sze­ge­di­ek nap mint nap ta­lál­koz­hat­nak, hi­szen köz­té­ri szo­bor­ként a Glattfelder Gyula te­ret dí­szí­ti. A szak­ku­ra­tó­ri­u­mok dí­ja­zott­jai a szob­rász­mű­vész pla­kett­jét ve­he­tik át.


A Szegedi Nemzeti Színházban ren­de­zett gá­la­es­ten a Budapest Bár ad kon­cer­tet.


A Szegedért Alapítvány öt­le­te 1988 ok­tó­be­ré­ben szü­le­tett, Debreczeni Pálnak, a DOMET Ecsetgyár igaz­ga­tó­já­nak ne­vé­hez fű­ző­dik. A szer­ve­ze­tet az­zal a cél­lal hoz­ták lét­re, hogy ki­fe­jez­ze el­is­me­ré­sét a vá­ros ha­zai és nem­zet­kö­zi hír­ne­vét gaz­da­gí­tók­nak. Az ala­pít­vány ezen­fe­lül több mint két év­ti­ze­de pá­lyá­za­ti tá­mo­ga­tá­sok­kal já­rul hoz­zá a tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok­hoz, mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gek­hez, ta­nul­mány­utak­hoz, kong­resszu­sok szer­ve­zé­sé­hez, a vá­ros­hoz kö­tő­dő ki­ad­vá­nyok meg­je­len­te­té­sé­hez és más, ér­té­ke­ket hor­do­zó kez­de­mé­nye­zé­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz.


Forrás: MTI


Szegedért Alapítvány 2016 - dijazottak (fotó: Kuklis István delmagyar.hu)

A díjazottak (balról jobbra): Dusha Béla, Tajti Gabriella, Kondorosi Éva, Balázs Mihály
(fotó: Kuklis István delmagyar.hu)


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *